Skip to main content

Prestació per risc durant la lactància

Què és?

Es considera que hi ha risc durant la lactància quan l'activitat laboral que desenvolupa la treballadora posa en perill, ja sigui directament o indirectament, la seva salut o la del seu fill o filla.

Si es dona aquesta situació, la primera mesura que es pren per protegir la salut de la treballadora i del nadó és un canvi del seu lloc de treball per un altre que sigui compatible amb el seu estat. Quan aquest canvi no sigui tècnicament o objectivament possible, o no es pugui exigir per motius justificats, s'arriba a la suspensió del contracte de treball o de l'activitat. En aquest cas, la treballadora té dret a la prestació econòmica que li garanteix els ingressos mentre duri aquesta situació.

Guia d'ajuda.

Beneficiaris

Qualsevol treballadora per compte d'altri o propi amb un fill o filla en període de lactància que es puguin veure en situació de risc, tant l'infant com la mare, a causa del lloc de treball de la treballadora.

Requisitis

Ser treballadora d'una empresa associada a Mutua Montañesa o, en cas de ser treballadora per compte propi, estar adherida a Mutua Montañesa.

Quantia

El subsidi correspon al 100 % de la base reguladora des del dia en què s'inicia la suspensió del contracte.

Durada

S'extingeix en el moment en què el/la fill/a compleix els 9 mesos o si la beneficiària s'ha reincorporat amb anterioritat al lloc de treball o a un altre compatible amb la seva situació.