Skip to main content

Política de privadesa

Aquesta Política de privadesa estableix la forma en què es tractaran les dades personals recollides a través de la pàgina web www.mutuamontanesa.es, (d'ara endavant, també referida com la “web”).

MUTUA MONTAÑESA està especialment conscienciada sobre la seguretat i la necessitat de garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients/usuaris. Per això, en matèria de protecció de dades, MUTUA MONTAÑESA aplica el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).

MUTUA MONTAÑESA només disposarà de dades personals dels usuaris que voluntàriament vulguin proporcionar-les a través del lloc web mitjançant els mecanismes establerts a aquest efecte.

1. Responsable del tractament de dades

Responsable del tractament de dades personals:

 • MUTUA MONTAÑESA, MÚTUA COL•LABORADORA AMB LA SEGURETAT SOCIAL Nº 7 (en endavant “MUTUA MONTAÑESA”)
 • CIF: G39008321
 • Domicili social: Calle Ataulfo Argenta, 19, 39004-Santander
 • Delegat de protecció de dades. Contacte: dpo@mutuamontanesa.es

2. Finalitat del tractament

a) Atendre i respondre les consultes plantejades a través dels diversos formularis ubicats a la web.

b) Gestionar el subministrament de farmacioles a empreses mutualistes.

c) Gestionar l'enviament de documentació i material de prevenció.

d) Gestionar la subscripció dels usuaris als butlletins informatius de Mutua Montañesa i remetre els butlletins corresponents.

e) Atendre i gestionar les sol•licituds d'associació a la mútua, o baixa de la mútua, formulades per empreses, autònoms i col•laboradors.

f) Gestionar i mantenir la relació contractual existent entre MUTUA MONTAÑESA i les empreses, les persones treballadores autònomes, les persones col•laboradores i les persones treballadores, així com prestar degudament els serveis de MUTUA MONTAÑESA.

T'informem que MUTUA MONTAÑESA no utilitzarà dades personals per a l'elaboració de perfils, ni per a l'adopció de decisions automatitzades.

Totes les dades sol•licitades a través de la web i marcades en color vermell o amb un asterisc són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim per part de MUTUA MONTAÑESA i per atendre degudament l'usuari. En cas que aquestes dades no es facilitin, no podrem atendre correctament l'usuari.

3. Conservació de les dades

En cas que l'usuari hagi subscrit un contracte amb MUTUA MONTAÑESA, les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre les parts i, en tot cas, fins que transcorri el termini per exigir responsabilitats derivades de la relació contractual i altres obligacions legals.

En la resta de casos, les dades personals proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no en sol•liciti la supressió. Així mateix, les dades es conservaran d'acord amb els terminis legals establerts en matèria legal, fiscal i comptable, prenent com a referència la data de la sol•licitud de supressió de les dades efectuada per part de la persona interessada.

4. Legitimació per al tractament de les teves dades

Respecte de les finalitats de tractament descrites a les lletres a), b), c) i d) de la clàusula 2 d'aquest document, la base legal per al tractament de les teves dades resideix en el consentiment prestat lliurement per l'usuari, el qual es pot retirar en qualsevol moment.

Respecte de les finalitats de tractament descrites a les lletres e) i f) de la clàusula 2 d'aquest document, la base legal per al tractament de les dades resideix en l'execució del contracte existent entre les parts.

5. Destinataris

MUTUA MONTAÑESA cedirà les teves dades personals quan hi hagi un mandat legal que l'imposi aquest deure o quan així ho sol•liciti qualsevol autoritat judicial. Específicament, se cediran dades a l'empresa subministradora de farmacioles i material de reposició, en aquells casos en què s'hagin proporcionat per a aquesta finalitat a l'apartat corresponent del web públic de Mutua Montañesa.

6. Drets de la persona interessada

La persona usuària, en la seva condició de persona interessada, pot exercir els drets següents:

 • Dret a sol•licitar l'accés a les seves dades personals: qualsevol persona té el dret de conèixer si MUTUA MONTAÑESA tracta dades personals que l'afectin o no.
 • Dret a sol•licitar-ne la rectificació: és a dir, a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que l'afectin sense cap demora indeguda.
 • Dret a sol•licitar la supressió de les dades (dret a l'oblit): és a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que l'afectin, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
  • Quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.
  • Quan la persona interessada retiri el consentiment en què es basa el tractament, d'acord amb el que estableix l'apartat a) de l'article 6.1 del RGPD, o l'apartat a) de l'article 9.2 del RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.
  • Quan la persona interessada s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, d'acord amb el que estableix l'article 21.1 i 21.2 del RGPD.
  • Quan les dades personals hagin estat tractades il•lícitament
  • Quan les dades personals s'hagin de suprimir per complir una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.
  • Quan les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació, segons disposa l'article 8.1 del RGPD.
 • d. Dret a sol•licitar la limitació del tractament: la persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades que estan taxades per la norma, i que són:
  • Quan la persona interessada impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitud.
  • Quan el tractament sigui il•lícit i la persona interessada s'oposi a la supressió de les dades personals, però en sol•liciti la limitació d'ús.
  • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però la persona interessada les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions
  • Quan la persona interessada s'hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d'oposició d'acord amb el que disposa l'article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.
 • Dret a la portabilitat de les dades: la persona interessada té dret a rebre les dades personals que l'afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament, sense que el responsable a qui les va facilitar ho pugui impedir.
 • Dret a oposar-se al tractament: el dret de la persona interessada a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que l'afecten siguin objecte de tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: la persona interessada té dret a retirar el consentiment per al processament de les seves dades personals en qualsevol moment.

Pots exercir els teus drets mitjançant una comunicació escrita dirigida al delegat de protecció de dades de MUTUA MONTAÑESA a qualsevol de les adreces següents:

 • Domicili social: calle Ataulfo Argenta, 19, 39004-Santander
 • Delegat de protecció de dades. Contacte: dpo@mutuamontanesa.es

Per a l'exercici efectiu dels teus drets, has d'acompanyar, juntament amb la sol•licitud, una fotocòpia del document corresponent per acreditar la teva identitat (NIF, DNI, etc.).

Finalment, t'informem que tens dret a recórrer a l'Agència Estatal de Protecció de Dades per presentar una reclamació, si consideres que s'ha vulnerat algun dels teus drets. A través del següent enllaç, trobaràs les dades de contacte de l'esmentada Agència.

7. Seguretat

Les dades personals recollides a través d'aquest lloc web són emmagatzemades a bases de dades responsabilitat de MUTUA MONTAÑESA, la qual assumeix totes les mesures de tipus tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d'acord amb el que estableix el RGPD.

La comunicació entre els usuaris i MUTUA MONTAÑESA (excepte pel que fa a la secció de web privada) no utilitza un canal segur i les dades transmeses no estan xifrades, per la qual cosa se sol•licita als usuaris que s'abstinguin d'enviar les dades personals que tinguin la consideració de dades especialment protegides (dades personals relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, vida sexual o salut), ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur ho desaconsellen. Per aquest motiu, qualsevol dada d'aquest tipus tramesa per l'usuari s'eliminarà immediatament.

8. Enllaços

La pàgina web www.mutuamontanesa.es pot incloure hiperenllaços a altres llocs no operats ni controlats per MUTUA MONTAÑESA. Per aquest motiu, MUTUA MONTAÑESA no garanteix la fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs web o de les seves pràctiques de privadesa, ni tampoc se'n fa resposable.

Abans de facilitar la teva informació personal a aquests llocs web aliens, has de tenir en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

9. Galetes (cookies)

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l'ordinador / telèfon intel•ligent / tauleta de l'usuari en accedir a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des de l'equip.

www.mutuamontanesa.es utilitza galetes. Tens l'opció d'impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de la corresponent opció al teu programa navegador. Consulta la Política de galetes de Mutua Montañesa.

GALETA TIPUS DURADA DESCRIPCIÓ
cookie-agreed persistent 100 dies Aquesta galeta la desa el mòdul "EU Cookie Compliance" i s'utilitza per registrar si l'usuari ha consentit o no l'ús de galetes. No emmagatzema cap dada personal.
cookie-agreed-categories persistent 100 dies Aquesta galeta la desa el mòdul "EU Cookie Compliance" i s'utilitza per registrar les categories de galetes per a les quals s'ha donat consentiment. No emmagatzema cap dada personal.
cookie-agreed-version persistent 100 dies Aquesta galeta la desa el mòdul "EU Cookie Compliance" i s'utilitza per registrar la versió del mòdul. No emmagatzema cap dada personal.
sf_redirect sessió   Aquesta galeta la desa el framework "Symfony" i s'utilitza per registrar quan es produeix una redirecció d'una pàgina. No emmagatzema cap dada personal.
_ga persistent 2 anys Un identificador anònim per distingir usuaris anònims i realitzar anàlisis sobre les interaccions dels usuaris a l'aplicació per tal d'optimitzar els serveis que s'ofereixen.
_gat session 1 minut S'utilitza per limitar el percentatge de sol•licituds.
_gid persistent 1 dia S'utilitza per identificar el mateix usuari durant un dia.
_icl_current_language persistent 02/01/2022 Aquest nom de galeta està associat amb un complement multilingüe de WordPress de WPML. Emmagatzema un valor d'idioma per al lloc web. On la galeta s'estableix en resposta a una acció o sol•licitud de l'usuari, i sempre que tingui una vida útil curta.
__utma persistent 2 anys S'utilitza per distingir usuaris i sessions. La galeta es crea quan s'executa la biblioteca de JavaScript i no hi ha cap galeta utma. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
__utmb persistent 30 minuts Aquesta galeta es fa servir per determinar noves sessions o visites. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics. Qualsevol activitat d'un usuari dins dels 30 minuts de vida comptarà com una sola visita, fins i tot si l'usuari se'n va i després torna al lloc.
__utmc session 30 minuts Aquesta galeta determina noves sessions i visites, i caduca després de 30 minuts. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics. Qualsevol activitat d'un usuari dins dels 30 minuts de vida comptarà com una sola visita, fins i tot si l'usuari se'n va i després torna al lloc. Un retorn després de 30 minuts comptarà com una nova visita, però com un visitant que torna.
__utmt persistent 10 minuts Aquesta galeta està configurada per Google Analytics. S'utilitza per limitar el percentatge de sol•licituds. Expira després de 10 minuts.
__utmz persistent 6 mesos Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com l'usuari ha arribat al lloc web. La galeta es crea quan s'executa la biblioteca de JavaScript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics. Durada: 6 mesos a partir de la configuració o actualització

10. Modificació de la Política de privadesa

MUTUA MONTAÑESA es reserva el dret a modificar aquesta Política de privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

T'informarem sobre aquests canvis mitjançant la publicació de la Política de privadesa modificada a la pròpia pàgina, així com mitjançant el corresponent avís, que s'ubicarà a la pàgina d'inici.

11. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies i/o reclamacions sorgides de la interpretació i/o execució d'aquesta política de privadesa es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Santander

Descarrega en PDF