Prestacions Especials

  • Mútua Montañesa destina recursos a prestacions especials. Es tracta de recursos la dedicació està reservada per atendre situacions concretes de necessitat que pateixen els nostres treballadors assegurats, prioritzant sempre als més necessitats, tant des del punt de vista econòmic com per altres motius socials.El objectiu és cobrir les necessitats que alguns treballadors tenen després d’un accident de treball o malaltia professional i que van més enllà del tractament mèdic i rehabilitador normal.
    prestaciones-concepto

  • Les sol·licituds que en aquesta matèria arriben a Mútua Montañesa són tractades i analitzades estudiant cadascuna d’acord amb criteris tècnics i valorant la necessitat social dels sol·licitants, no descartant cap sense ser sotmesa a aquesta anàlisi previamente.Debe existir justificació mèdica, tècnica i econòmica. les resolucions i quanties s’han de resoldre de manera individualitzada en funció d’uns criteris preestablerts que determinin la situació de necessitat i d’acord al catàleg aprovat.
  • Disposem d’un catàleg de prestacions especials que recull les més habituals, i són les següents:

  • Podran sol·licitar aquest ajut econòmic tots aquells treballadors de les nostres empreses mutualistes, o treballadors per compte propi, que hagin patit un Accident de Treball o Malaltia Professional què com a conseqüència d’aquest succés pateixen una situació de necessitat econòmica per minva dels ingressos o despeses especials no coberts per la Seguretat Social. En cas de mort, podran sol·licitar-ho els familiars al seu càrrec.

  • Per sol·licitar aquests ajuts cal emplenar el impreso de solicitud de prestaciones especiales i presentar-lo a qualsevol de les nostres delegacions Mútua Montañesa.

    La Comissió de Prestacions Especials, un cop s’hagi resolt la sol·licitud, ha de notificar per escrit l’resoulcion de la mateixa.