Prestacions Especials

Els informem que com a conseqüència de l’aprovació de la Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (BOE de 13 de desembre), s’ha establert una nova regulació de les Prestacions Especials gestionades per la mútua.
Ens trobem treballant per actualitzar a la major brevetat la informació sobre aquest tipus de prestacions. No obstant això qualsevol petició o consulta sobre les mateixes pot dirigir-se a adreça de correu contacta@mutuamontanesa.es.
Podeu consultar la normativa indicada en el següent enllaç https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17839.

Disculpin les molèsties.