Skip to main content

Trabajadores desplazados en el extranjero

Informació prèvia al desplaçament

Abans de procedir al desplaçament de treballadors a l'estranger cal consultar-ho a l'INSS:

  • Lexistència o no de conveni bilateral o acord marc entre la Seguretat Social Espanyola i lEstat al qual es produirà el desplaçament. Aquesta gestió no serà necessària en el cas de tractar-se d'un país membre de la Unió Europea, i en aquest cas són aplicables els reglaments europeus sobre la matèria, encara que en algun cas concret pot succeir que romangui vigent algun punt d'un antic conveni bilateral entre Espanya i un altre país de la UE, per tant, és important informar-se sobre això.
  • Documentació necessària per efectuar el tràmit oportú davant de les autoritats laborals comunicant el desplaçament dels treballadors, comunicació que ha de ser prèvia i que varia en funció del país de destinació.
  • Documentació necessària perquè els treballadors acreditin la seva personalitat, afiliació i situació de treballador desplaçat.
  • Depenent del lloc concret de destinació (ciutat), es recomana demanar informació sobre l'oferta sanitària local (centres públics de salut, etc.).

Emplenament i realització de tràmits

Un cop consultada tota la informació s'ha de procedir a la tramitació dels formularis i documents que apliqui, així com a informar els treballadors de les pautes que cal seguir per obtenir l'assistència sanitària en lloc de destinació.

Informació del desplaçament als organismes oficials

Abans de viatjar cal informar els organismes oficials, segons el següent:

  • Per a totes les destinacions: Dirigir-se a la Tresoreria General de la Seguretat Social i emplenar els models T.A. 200, per sol·licitar el manteniment de la legislació espanyola de seguretat social en els casos de desplaçaments individuals, o bé T.A.201, per sol·licitar el manteniment de la legislació espanyola de seguretat social en cas que s'exerceixi l'activitat professional en més de un país.
  • Si la destinació és un estat membre de la Unió Europea, a més dels models anteriors, cal sol·licitar, en virtut de la normativa europea comuna de Seguretat Social, la denominada TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (substitueix els antics impresos d'estada temporal des de 01/01 /2004), que s'emetrà de forma immediata a qualsevol dels centres d'Atenció i Informació de l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (CAISS).
  • Si la destinació és un país amb què existeixi un CONVENI BILATERAL entre el mateix i la Seguretat Social espanyola, a més de la documentació assenyalada, cal tenir en compte aquest conveni a efectes d'emplenament i entrega de la documentació que s'especifiqui a cada conveni .

A aquests efectes s'ha de consultar l'existència de conveni bilateral abans de procedir al desplaçament dels treballadors, per a això la Seguretat Social ofereix informació a la seva Web i als seus centres d'Atenció i Informació (CAISS).

Comunicación a Mutua Montañesa

Cal emplenar el document Comunicació de treballadors desplaçats a l'estranger (COMUTRADE), que es troba a l'apartat de documents d'aquesta pàgina i s'ha de facilitar a Mutua Montañesa com més aviat millor.

Si es compleixen i tenen en compte aquestes pautes, l'assistència sanitària a l'estranger estarà assegurada i, en cas que aquesta assistència sigui per accident de treball, l'INSS, a través del departament d'Assistència Sanitària Internacional, efectuarà els càrrecs corresponents a Mutua Montañesa.

Situacions excepcionals

En determinades situacions i estats pot passar que el treballador desplaçat hagi de rebre assistència sanitària per accident de treball i es vegi obligat a abonar les despeses sanitàries i de desplaçament, o bé hagi de fer-ho la seva empresa (motius d'urgència, assistència sense haver sol·licitat la targeta sanitària europea, estats sense conveni o amb una estructura administrativa no compatible amb la nostra etc…). En aquests supòsits hauran de guardar la documentació justificativa de les despeses per a la seva posterior presentació, en la mesura que sigui possible, a Mutua Montañesa, a fi de procedir al seu abonament. Això no obstant, s'han d'utilitzar sempre els serveis sanitaris públics, excepte en cas d'urgència vital.

Repatriació

En els supòsits en què el treballador accidentat quedi ingressat en un hospital de l'estranger, s'han de posar en contacte amb Mutua Montañesa per tal que aquesta entitat valori la conveniència del trasllat o repatriació.

Aquesta tindrà lloc només quan aquest trasllat s'aconselli o prescrigui per part dels serveis mèdics que atenguin el lesionat, prescripció que haurà de constar per escrit, i sempre que sigui necessària per continuar amb l'assistència sanitària i no quan obeeixi a criteris de comoditat o interès de l'accidentat (pel seu desig de tornar al domicili), cas en què la Mútua no podrà abonar les despeses, que hauran de costejar-se per l'empresa. És a dir, quan l'assistència sanitària es pugui completar raonablement a l'estranger, no és procedent el trasllat a càrrec de la Mútua.