Skip to main content

Prestacions complementàries

Què és?

Mutua Montañesa destina recursos a prestacions complementàries. Es tracta de recursos la dedicació dels quals està reservada a atendre situacions concretes de necessitat que pateixen les nostres persones treballadores assegurades i els seus causahavents, prioritzant sempre les més necessitades, tant des del punt de vista econòmic, com per altres motius socials. L'objectiu és cobrir les necessitats que algunes persones treballadores tenen després d'un accident laboral o malaltia professional i que van més enllà del tractament mèdic i rehabilitador normal.

Díptic

Beneficiarios

Les sol•licituds que en aquesta matèria arriben a Mutua Montañesa es tracten i s'analitzen individualment d'acord amb criteris tècnics i valorant la necessitat social de les persones sol•licitants.

No se'n descarta cap sense passar, primer, per aquesta anàlisi.

Hi ha d'haver una justificació mèdica, tècnica i econòmica.

Les resolucions i les quanties es resolen de manera individualitzada en funció d'uns criteris preestablerts que determinin la situació de necessitat, i d'acord amb el catàleg aprovat.

Requisitos

Les sol•licituds que en aquesta matèria arriben a Mutua Montañesa es tracten i s'analitzen individualment d'acord amb criteris tècnics i valorant la necessitat social de les persones sol•licitants.

No se'n descarta cap sense passar, primer, per aquesta anàlisi.

Hi ha d'haver una justificació mèdica, tècnica i econòmica.

Les resolucions i les quanties es resolen de manera individualitzada en funció d'uns criteris preestablerts que determinin la situació de necessitat, i d'acord amb el catàleg aprovat.

Catàleg

1. Rehabilitació i recuperació

 • Ajuda per costejar l'ingrés en un centre sociosanitari o residencial. Mostra'n més
 • Ajuda per costejar les despeses vinculades a l'ingrés d'una persona treballadora en un centre hospitalari. Mostra'n més
 • Ajuda per a pròtesis i ajudes tècniques no reglades. Mostra'n més
 • Ajuda per a tractaments mèdics o teràpies no reglats. Mostra'n més

 

2. Prestacions per reorientació professional i adaptació del lloc de treball

 • Cursos per a la formació professional i inserció sociolaboral. Mostra'n més
 • Adaptació del local on la persona treballadora autònoma desenvolupa la seva activitat Mostra'n més

 

3. Prestacions per a l'adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària

 

4. Altres prestacions

 • Ajuda per a l'eliminació de barreres a l'habitatge habitual. Mostra'n més
 • Ajuda per a l'adquisició d'habitatge habitual adaptat. Mostra'n més
 • Ajuda per a l'adaptació de vehicle. Mostra'n més
 • Suport domiciliari per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. Mostra'n més
 • Ajuda per a l'accés a les noves tecnologies de la informació i comunicació. Mostra'n més
 • Complement a l'auxili per defunció. Mostra'n més
 • Ajuda per a la formació en la cura de persones en situació de gran invalidesa. Mostra'n més
 • Ajuda per al manteniment de la possessió o gaudi de l'habitatge habitual. Mostra'n més

Com se sol•licita aquesta prestació?

Per sol•licitar aquests ajuts cal que emplenis l'imprès de sol•licitud de prestacions complementàries i el presentis a qualsevol de les nostres delegacions de Mutua Montañesa.

La Comissió de Prestacions Complementàries, una vegada hagi resolt la sol•licitud, notificarà per escrit la resolució de la sol•licitud.