Skip to main content

Prestació per mort i supervivència

Què és?

És la prestació econòmica que intenta alleujar la pèrdua d'ingressos a la família quan, malauradament, es produeix la defunció d'una persona treballadora a causa d'un accident de treball o una malaltia professional.

Hi ha diverses prestacions per la defunció, dirigides a atendre les diferents situacions en què es queden els familiars de la persona difunta: cònjuge, fills/es i pare/mare, i/o parents convivents.

Les prestacions les ha de sol•licitar la persona beneficiària de cada cas concret.

Requisits

 • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social en el moment del fet causant.
 • No s'exigeix un període previ de cotització.

Tipus de prestacions

Auxili per defunció: ajuda per a les despeses del sepeli del mort/a.

Indemnització per defunció: indemnització que reconeix la pèrdua i la quantia de la qual és diferent en funció de qui sigui el beneficiari i la relació amb el mort/a.

Pensió de viduïtat: prestació que s'atorga al vidu/a del treballador/a. Es distingeixen dues situacions amb diferent prestació. La Pensió de viduïtat: quan matrimoni s'hagués celebrat un any o més abans de la defunció i la Prestació temporal per viduïtat quan no aconsegueix a l'any abans de la defunció.

Pensió d'orfandat: prestació que s'atorga als fills/as del treballador/a mort o als del cònjuge supervivent, fins que aconsegueixen una edat o una situació econòmica determinada. Es distingeix entre Pensió d'orfandat Absoluta,quan l'orfandat és dels dos progenitors o adoptants, i simple, quan hi ha un cònjuge o adoptant supervivent.

Pensió a favor de familiars: prestació que es reconeix als familiars que convisquessin amb el mort/a.

Beneficiaris

Auxili per defunció: la persona beneficiària és aquella que hagi assumit les despeses del sepeli. S'entén que poden ser, per aquest ordre: el cònjuge o la parella de fet supervivent, els/les fills/es i els parents de la persona difunta que hi convivien habitualment, llevat que es pugui prova el contrari.

Indemnització per defunció: les persones beneficiàries poden ser:

 • El cònjuge, la persona supervivent de la parella de fet, l'excònjuge divorciat/da, separat/da o amb matrimoni declarat nul, les persones beneficiàries de la pensió de viduïtat.
 • Les persones òrfenes beneficiàries de la pensió d'orfandat.
 • El pare i/o la mare que estiguin a càrrec de la persona difunta, sempre que no hi hagi altres familiars amb dret a pensió per defunció i supervivència, ni que aquests hi tinguin dret per motiu de la defunció de la persona causant.

 

Pensió de viduïtat: la persona beneficiària pot ser el cònjuge supervivent, els separats judicialment o divorciats que no hagin contret un nou matrimoni ni hagin constituït una parella de fet o la persona supervivent de la parella de fet acreditada. I, en el cas de la prestació temporal per viduïtat: la persona beneficiària és el cònjuge supervivent que no pot accedir a la pensió de viduïtat perquè no pot acreditar més d'un any de matrimoni amb la persona difunta ni fills en comú.

Pensió d'orfandat: els/les fills/es de la persona difunta o els aportats pel cònjuge supervivent que siguin menors de 21 anys o majors incapacitats en grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. En cas d'orfandat absoluta, les persones beneficiàries són les persones òrfenes majors de 21 anys i menors de 25, quan no treballin o, tot i treballar, que tinguin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. I, en cas d'orfandat simple, es pot ser beneficiari/ària de la pensió d'orfandat sempre que en la data de defunció de la persona causant l'orfe o òrfena sigui menor de 25 anys.

Pensió a favor de familiars: poden ser beneficiaris/àries:

 • Els nets/es i germans/es, orfes/òrfenes de pare i mare, menors de 18 anys o majors incapacitats/ades.
 • La mare i àvies vídues, solteres, casades, el marit de les quals sigui major de 60 anys o estigui incapacitat per a la feina, separades judicialment o divorciades.
 • El pare i avis amb 60 anys complerts o incapacitats per a qualsevol feina.
 • Els/les fills/es o germans/es de pensionistes de jubilació o incapacitat permanent, en modalitat contributiva, majors de 45 anys i que reuneixin els altres requisits establerts.

 

Quantia

En funció de quina sigui la prestació i la situació que cobreix, tenen diferents quanties:

Auxili per defunció: la quantitat establerta per llei és de 46,50 €.

Indemnització per defunció:

 • Cònjuge, parella de fet o excònjuge divorciat, separat o amb nul•litat matrimonial: 6 mensualitats de la base reguladora de la pensió de viduïtat.
 • Orfes/òrfenes: 1 mensualitat de la base reguladora de la pensió d'orfandat.
 • Pare i/o mare: 9 mensualitats de la base reguladora, si es tracta d'un ascendent, i 12 mensualitats de la base reguladora, si es tracta de tots dos ascendents.

 

Pensió de viduïtat: amb caràcter general, la quantia és la que resulta d'aplicar el 52 % a la base reguladora, que es pot incrementar fins a un 70 %, sempre que concorrin els requisits necessaris, com ara: càrregues familiars, que la pensió de viduïtat constitueixi l'única, i principal, font d'ingressos de la unitat familiar que queda i que els rendiments anuals no superin les quanties establertes per a l'exercici econòmic. I, en el cas de la prestació temporal per viduïtat: la quantia de la pensió és igual a la pensió de viduïtat.

Pensió d'orfandat: és la que resulta d'aplicar el 20 % a la base reguladora, la qual es pot incrementar amb el 52 % de la pensió de viduïtat en cas que: no existeixi cap persona beneficiària de la pensió de viduïtat, hi hagi una persona beneficiària però la pensió no se li pugui atorgar, o quan la persona progenitora supervivent i beneficiària de la pensió de viduïtat mor.

Pensió a favor de familiars: la quantia de la pensió vitalícia a favor de familiars és la que resulta d'aplicar el 20 % a la base reguladora.

Durada

En funció de quina sigui la prestació i la situació que cobreix, la durada varia de la manera següent:

Auxili per defunció: un pagament únic.

Indemnització per defunció: un pagament únic.

Pensió de viduïtat: és una pensió vitalícia. En cas de pensió temporal per viduïtat, aquesta és de 2 anys.

Pensió d'orfandat: l'aplicació del límit d'edat a l'efecte de les pensions d'orfandat simples, en què l'orfe o òrfena no treballi, s'efectua de manera gradual:

 • Durant l'any 2012, de 23 anys.
 • Durant l'any 2013, de 24 anys
 • A partir de l'1 de gener de 2014, de 25 anys.

 

Si la persona òrfena estigués cursant estudis i fes els 25 anys durant el transcurs del curs escolar, la percepció de la pensió d'orfandat es manté fins al primer dia del mes immediatament posterior al de l'inici del següent curs acadèmic. En el cas de la pensió d'orfandat absoluta, aquesta és una pensió de caràcter vitalici.

Pensió en favor de familiars: és una pensió vitalícia.