Skip to main content

Prestació per incapacitat permanent

Què és?

És la prestació econòmica que té com a objectiu cobrir la manca d'ingressos quan després d'haver patit un accident de treball o diagnosticat una malaltia professional, li queden seqüeles definitives que li impedeixen fer la feina perquè disminueixen o anul·len la capacitat laboral.

La quantia i la durada varia en funció del grau d'incapacitat.

Graus d'incapacitat

Es reconeixen diferents graus d'incapacitat en funció del percentatge de disminució de la capacitat laboral de la persona treballadora:

  • Incapacitat permanent parcial: és la que ocasiona a la persona treballadora una disminució del seu rendiment laboral superior al 33 %, però que no li impedeix fer altres tasques fonamentals de la seva professió. En les persones treballadores autònomes, la minva ha de ser, com a mínim, del 50 %.
  • Incapacitat permanent total: és la que inhabilita la persona treballadora per a la realització de totes les tasques, o d'aquelles fonamentals de la seva professió, però té l'opció de dedicar-se a una altra de diferent amb un rendiment normal.
  • Incapacitat permanent absoluta:és la que inhabilita completament la persona treballadora per a qualsevol professió o ofici.
  • Gran invalidesa: és la situació d'una persona treballadora afectada per una incapacitat permanent i que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida.

Beneficiaris

Qualsevol persona treballadora que hagi patit un accident de treball o que se li hagi diagnosticat una malaltia professional i que, després de fer el tractament mèdic, li hagin quedat seqüeles definitives que afecten el seu rendiment laboral.

Requisits

Per sol•licitar una incapacitat permanent, s'ha d'estar en situació d'alta o assimilada a l'alta a la Seguretat Social en el moment del fet causant.

Com que es tracta d'accidents laborals i malalties professionals, no s'exigeix un període previ de cotització.

Quantia

Per a cada grau d'invalidesa permanent es reconeix una prestació econòmica que té en compte la disminució o anul•lació de la capacitat laboral:

  • Incapacitat permanent parcial: import de 24 mensualitats de la base reguladora.
  • Incapacitat permanent total: 55 % de la base reguladora, ampliable fins a un 20 % per a persones treballadores majors de 55 anys que no treballin.
  • Incapacitat permanent absoluta: 100 % de la base reguladora.
  • Gran invalidesa: 100 % de la base reguladora + complement del 50 % de la pensió destinat a la persona que atén la persona invàlida.

Durada

Com que es tracta d'una incapacitat permanent, vol dir que és per sempre o, el que és el mateix, que té caràcter vitalici. Llevat de la incapacitat permanent parcial, que és una indemnització amb un pagament únic.