Skip to main content

Prestació per cura de fills menors amb malaltia greu

Què és?

Prestació econòmica destinada a ajudar les famílies quan les persones progenitores, adoptants o acollidores han de cuidar els fills menors que tingui al seu càrrec perquè pateixen càncer, o qualsevol altra malaltia greu, i així alleujar la pèrdua d'ingressos de la reducció de jornada que han de sol•licitar al llarg de la malaltia.

Beneficiaris

Una de les persones progenitores, adoptants o acollidores, quan tots dos treballen i tenen menors amb una malaltia greu al seu càrrec.

Requisits

 • Ser una persona progenitora, adoptant o acollidora d'un menor afectat de càncer o d'una altra malaltia greu que requereixi hospitalització i tractament continuat que impliqui una atenció directa
 • Ambdues persones progenitores, adoptants o acollidores han de treballar, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.
 • El beneficiari ha de reduir la jornada de treball, almenys, en un 50 % de la durada.
  • Període mínim i requisits de cotització.
  • Menors de 21 anys: no s'exigeix un període mínim de cotització.
  • Entre 21 i 26 anys: 90 dies cotitzats, dins dels 7 anys immediatament anteriors, o alternativament, acreditar 180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
  • Majors de 26 anys d'edat: 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors, o 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
  • Persones treballadores per compte d'altri: declaració de l'empresa amb la cotització de la persona treballadora del mes previ a la reducció de jornada. Per a persones treballadores a temps parcial, són necessàries les bases de cotització dels tres mesos anteriors.

Quantia

100 % de la base reguladora per incapacitat temporal derivada de contingències professionals i en proporció a la reducció de jornada sol•licitada per la persona treballadora que, com a mínim, ha de ser del 50 %.

Durada

La prestació és vigent fins que cessa la necessitat de tenir cura del menor o fins que aquest compleix 18 anys.

Normativa

Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2011