Skip to main content

Prestació per cessament d'activitat ordinari

Què és?

És la prestació econòmica que s'ofereix a la persona treballadora autònoma quan està obligada a finalitzar la seva activitat de manera involuntària.

Beneficiaris

 • Persones treballadores autònomes incloses al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.
 • Persones treballadores per compte propi incloses al Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris.
 • Persones treballadores per compte propi incloses al règim especial de treballadors del mar.

Requisits

 • Ser treballador autònom comprès en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA), quedant inclosos els treballadors del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA), que iniciïn la cotització per cessament d'activitat a partir de l'1 de gener de 2012 i als treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), o bé ser Treballador per Compte Propi o armador assimilat inclòs al Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Estar afiliat i en situació d'alta a la Seguretat Social, tenir cobertes les contingències de cessament d'activitat i estar al corrent del pagament de les quotes de Seguretat Social.
 • Tenir un període mínim de cotització de dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament dactivitat. També es compta el mes en què es produeixi el fet causant del cessament d'activitat.
 • Estar en situació legal de cessament dactivitat. És a dir, que el cessament en l'activitat desenvolupada pel treballador sigui degut a motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, causes de força major, pèrdua de llicència administrativa, violència de gènere, divorci o acord de separació matrimonial i sigui degudament justificat.
 • Subscriure el compromís d'activitat per realitzar les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a què li pugui convocar el Servei Públic d'Ocupació corresponent així com a efectes de complir les obligacions dels articles 17.1 g) i h) de la Llei 32/2010, del 5 d'agost.
 • No haver assolit l'edat ordinària de jubilació, llevat que no tingués acreditat el període de cotització requerit.
 • Que no concorri cap de les incompatibilitats previstes a la Llei 32/2010, de 5 dagost.

Quantia

La prestació consisteix en el 70 % de la base reguladora mitjana cotitzada durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament d'activitat. I, a més, l'abonament de la cotització de la Seguretat Social per contingències comunes mentre dura la prestació.

Durada

La durada de la prestació per cessament d'activitat és en funció del nombre de mesos cotitzats en els 48 mesos anteriors a la situació de cessament, segons l'escala següent. Recorda que és imprescindible que els 12 mesos immediatament anteriors siguin continuats.

Període de cotització (mesos) Durada de la protecció
De 12 a 17  4 mesos
De 18 a 23  6 mesos
De 24 a 29  8 mesos
De 30 a 35  10 mesos
De 36 a 42  12 mesos
De 43 a 47  16 mesos
De 48 en endavant  24 mesos

Normativa

 • Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, Títol V, que regula el sistema específic de protecció per cessament d'activitat del col·lectiu de treballadors autònoms. Aquesta protecció comprèn una prestació econòmica i la cotització de la Seguretat Social per la persona treballadora autònoma, a més de la formació i orientació professional de les persones beneficiàries amb vista a la recol·locació.
 • Real Decreo-Ley 28/2018 de 28 de desembre per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació. Disposició final segona modificant el TRLGSS.
 • Reial decret 1541/2011 de 31 doctubre, que desenvolupa el sistema específic de protecció per cessament dactivitat dels treballadors autònoms. (BOE núm. 263 d'1 de novembre de 2011). Aquesta normativa aborda l'objecte de protecció, els requisits, l'acreditació de la situació legal de cessament d'activitat, la dinàmica de la protecció per cessament d'activitat, l'abonament de cotitzacions a la Seguretat Social, el règim financer i de gestió del sistema, les mesures de formació, orientació professional i promoció de lactivitat emprenedora, les obligacions de les persones treballadores autònomes i la competència sancionadora.
 • Llei 31/2015 de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'economia social (BOE 2017, de 19 de setembre de 2015).