Skip to main content

Prestació per cessament d'activitat ordinari

Què és?

És la prestació econòmica que s'ofereix al treballador autònom quan es veu obligat a finalitzar la seva activitat de manera involuntària, ja sigui amb caràcter definitiu o amb caràcter temporal.

El RD 13/22 de 26 de juliol ha establert modificacions sobre aquesta prestació que han entrat en vigor l'1 de gener de 2023. Tota la informació, a la següent infografia.

Modalitat de Cessament

El cessament dactivitat podrà ser DEFINITIU o TEMPORAL.

El cessament temporal podrà ser total, que comporta la interrupció de totes les activitats que puguin originar l'alta en el règim especial en què la persona treballadora per compte propi o autònom figuri enquadrat, en els supòsits regulats a l'article 331, o parcial, quan es produeixi una reducció de l'activitat en els termes previstos al RD 13/22 de 26 de juliol.

Beneficiaris

 • Persones treballadores autònomes compreses en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Persones treballadores per compte propi incloses en el Règim Especial de Treballadors del Mar.
 • Socis de cooperatives de treball i persones treballadores societàries.

Requisits

 • Estar afiliats i en alta al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o al Règim Especial dels Treballadors del Mar.
 • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament dactivitat (almenys 12 mesos cotitzats en els 24 mesos anteriors a la situació de cessament).
 • Trobar-se en situació legal de cessament d'activitat (baixa en el Règim Especial, llevat dels motius dels epígrafs 4º i 5º i força major temporal total i parcial).
 • En cas de cessament definitiu, si l‟autònom pot accedir a la pensió de jubilació no podrà accedir a la prestació per cessament d‟activitat.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
 • Per als supòsits dels epígrafs 4º i 5º del 331.1.a) l'autònom no podrà exercir una altra activitat, llevat:
  • En cas de pluriactivitat, on el treballador autònom podrà percebre una remuneració per la feina per compte aliè que es desenvolupava, sempre que la suma de la retribució mensual mitjana dels últims quatre mesos immediatament anteriors al naixement del dret a la prestació per cessament i la pròpia prestació per cessament dactivitat, resulti en una quantitat mitjana mensual inferior a limport del salari mínim interprofessional vigent en el moment del naixement del dret a la prestació per cessament.
  • Quan hagi de realitzar la mateixa activitat per la qual causa el cessament, sempre que els rendiments nets mensuals obtinguts durant la percepció de la prestació no siguin superiors a la quantia del salari mínim interprofessional oa l'import de la base per la qual cotitza, si aquesta fos inferior.
 • Si teniu treballadors a càrrec seu, previ al cessament, complir les garanties i obligacions amb els seus treballadors, llevat dels casos de força major temporal total i parcial així com en els cessaments derivats dels epígrafs 4º o 5º no serà necessària la baixa en el Règim.

Quantia

La base reguladora serà la mitjana de les bases per les quals s'hagi cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament.

La quantia de la prestació, durant tot el seu període de gaudi, es determinarà aplicant a la base reguladora el 70%, excepte en els supòsits previstos als epígrafs 4º i 5º de l'article 331.1.a) i en els supòsits de suspensió temporal parcial deguda a força major, on la quantia de la prestació serà del 50%.

Haurà de tenir-se en compte, excepte per als supòsits dels epígrafs 4º i 5º i la suspensió temporal parcial, que aquestes prestacions estan subjectes als límits de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) en el mateix criteri que la prestació per desocupació.

Durada

La durada de la prestació per cessament dactivitat estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament dactivitat dels quals, almenys, 12 mesos han destar compresos en els 24 mesos immediatament anteriors a aquesta situació de cessament d'acord amb la següent escala:

Període de cotització (mesos) Durada de la protecció
De 12 a 17  4 mesos
De 18 a 23  6 mesos
De 24 a 29  8 mesos
De 30 a 35  10 mesos
De 36 a 42  12 mesos
De 43 a 47  16 mesos
De 48 en endavant  24 mesos

Sol·licitud

El termini de la sol·licitud finalitza l'últim dia del mes següent en què s'ha produït el cessament d'activitat a excepció de sol·licituds per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, de força major, per violència de gènere, violència sexual, per voluntat del client, fundada en causa justificada i per mort, incapacitat i jubilació del client, el termini començarà a partir de la data que s'hagués fet constar en els documents corresponents que acreditin la concurrència d'aquests situacions.

En cas de presentació de la sol·licitud una vegada transcorregut el termini fixat a l'apartat anterior, i sempre que el treballador autònom compleixi amb la resta dels requisits legalment previstos, es descomptaran del període de percepció els dies que mesurin.

Els canals per poder sol·licitar-ho són:

 • Per a treballadors autònoms, el canal de sol·licitud serà el portal MiMutua, si tens accés accedeix prement aquí i si encara no tens accés sol·liciti-ho aquí.
 • Si la sol·licitud la farà una assessoria, ho haurà de fer a través del portal Mmuy Digital Assessories, accedeix prement aquí i si encara no costes amb accés sol·liciti-ho aquí.

Inici de la prestació

El dret a la prestació, per norma general, es produirà l'endemà de la baixa en el Règim Especial, amb les excepcions següents de l'article 331 de la Llei General de la Seguretat Social:

 • Apartat 1.a)
  • Epígraf 4º: la data d'efectes serà el primer dia del mes següent a la comunicació a l'autoritat laboral.
  • Epígraf 5º la data d'efectes serà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
 • Força major: el dia que s'acrediti la concurrència de la força major.
 • Per pèrdua de la llicència administrativa, sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l'exercici de l'activitat econòmica o professional i no vingui motivada per la comissió d'infraccions penals: el primer dia del mes següent al que tinguin efectes la baixa com conseqüència del cessament.
 • En els casos de violència de gènere i sexual: la data indicada a l'ordre de protecció o, si no n'hi ha, l'informe del Ministeri Fiscal, a partir de la qual s'ha produït el cessament o la interrupció.
 • Per divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l'autònom exerceixi funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge o de la persona de qui s'ha separat, en funció de les quals estava inclòs a el corresponent Règim de la Seguretat Social: el primer dia del mes següent al que tinguin efectes la baixa com a conseqüència del cessament.

Suspensió i represa de la prestació

La suspensió de la prestació es pot donar per algun dels motius següents:

 • Durant el període que correspongui per imposició de sanció per infracció lleu o greu, en els termes establerts al text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social.
 • Durant el compliment de condemna que impliqui privació de llibertat.
 • Durant el període de realització d'un treball per compte propi o per compte d'altri, llevat dels supòsits de cessament d'activitat previst als epígrafs 4t i 5è de l'article 331.1.a), o de cessament temporal parcial de l'activitat derivada de força major, que seran compatible amb l'activitat que causa el cessament, en els termes previstos a l'article 342.1 (la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat és incompatible amb el treball per compte propi), i sense perjudici de l'extinció del dret a la protecció per cessament d'activitat en el supòsit establert a l'article 341.1.c (per realització d'un treball per compte aliè o propi durant un temps igual o superior a dotze mesos, en aquest darrer cas sempre que generi dret a la protecció per cessament d'activitat com a treballador autònom).

L'autònom estarà obligat a sol·licitar la represa una vegada finalitzada la causa que va motivar la suspensió. El dret a la represa naixerà a partir del final de la causa de suspensió, sempre que se sol·liciti en el termini dels quinze dies següents.

Extinció de la prestació

La prestació s'extingirà per les causes següents:

 • Per esgotament del termini de durada de la prestació.
 • Per imposició de les sancions en els termes establerts al text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social.
 • Per realització d'un treball per compte aliè o propi durant un temps igual o superior a dotze mesos, en aquest darrer cas sempre que generi dret a la protecció per cessament d'activitat com a treballador autònom. El treballador autònom podrà optar, en el cas que se'l reconegui una nova prestació, entre reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases i els tipus que li corresponien, o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. Quan el treballador autònom opti per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no hagués optat no es podrà computar per al reconeixement d'un dret posterior.
 • Per compliment de l'edat de jubilació ordinària o, en el cas dels treballadors per compte propi enquadrats en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, edat de jubilació teòrica, excepte quan no es reuneixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva. En aquest supòsit, la prestació per cessament d'activitat s'extingeix quan el treballador autònom compleixi la resta de requisits per accedir a aquesta pensió o bé s'esgoti el termini de durada de la protecció.
 • Per reconeixement de pensió de jubilació o d'incapacitat permanent, sense perjudici del que estableix l'article 342.1 (la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat és incompatible amb el treball per compte propi).
 • Per trasllat de residència a l'estranger, llevat dels casos que es determinin per reglament.
 • Per renúncia voluntària al dret.
 • Per mort del treballador autònom.