Skip to main content

Incapacitat temporal per compte d'altri per contingència comuna

Què és?

La incapacitat temporal es refereix a quan una persona no pot treballar durant un temps limitat. I es parla de malaltia comuna quan el motiu d'aquesta incapacitat és degut a una malaltia o accident que no està causat per l'activitat laboral.

Beneficiaris

Qualsevol persona treballadora l'empresa de la qual tingui concertada amb Mutua Montañesa la prestació econòmica d'aquestes contingències i que en aquell moment pateixi una malaltia comuna o un accident no laboral.

Quantia

  • Entre els dies 1 i 3 de baixa, no hi ha subsidi.
  • Entre els dies 4 i 20 de baixa, el subsidi serà del 60 % de la base reguladora del salari.
  • A partir del dia 21, el subsidi serà del 75 % de la base reguladora.

Durada

La prestació per incapacitat té una durada màxima de 365 dies.

Transcorregut aquest període, l'INSS pot prorrogar la baixa i la prestació fins a 180 dies més com a màxim. Si transcorregut aquest termini no hi ha una alta mèdica, s'examina l'estat de la persona treballadora en el termini màxim de 3 mesos, per certificar o no una incapacitat permanent.

×

Canvis legislatius en la gestió i control dels processos per IT

clica aquí per a més informació
Canvis legislatius en la gestió i control dels processos per IT