Skip to main content

Incapacitat temporal per compte d'altri per contingència comuna

Què és?

La incapacitat temporal es refereix a quan una persona no pot treballar durant un temps limitat. I es parla de malaltia comuna quan el motiu d'aquesta incapacitat és degut a una malaltia o accident que no està causat per l'activitat laboral.

Beneficiaris

Qualsevol persona treballadora l'empresa de la qual tingui concertada amb Mutua Montañesa la prestació econòmica d'aquestes contingències i que en aquell moment pateixi una malaltia comuna o un accident no laboral.

Quantia

  • Entre els dies 1 i 3 de baixa, no hi ha subsidi
  • Entre els dies 4 i 20 de baixa, el subsidi serà del 60% de la base reguladora
  • A partir del dia 21 de baixa, el subsidi serà del 75% de la base reguladora

Durada

La prestació per incapacitat té una durada màxima de 365 dies.

Transcorregut aquest període, l'INSS pot prorrogar la baixa i la prestació fins a 180 dies més com a màxim. Si transcorregut aquest termini no hi ha una alta mèdica, s'examina l'estat de la persona treballadora en el termini màxim de 3 mesos, per certificar o no una incapacitat permanent.

Novetats

Després de l'aprovació de la Llei Orgànica 1/2023, 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica de 2/2010, de 3 de març, a partir de l'1 de juny la prestació per incapacitat temporal per contingència comuna, amplia les situacions en què es podrà percebre, en relació amb la salut sexual i reproductiva i amb la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquestes noves situacions són baixa per menstruació incapacitant secundària, baixa per interrupció voluntària o involuntària de l'embaràs i baixa a la setmana 39 de l'embaràs.

IT en cas de menstruació incapacitant secundària

Situació de menstruació incapacitant secundària (o dismenorrea secundària) que van associades a patologies que ja estiguessin prèviament diagnosticades. Les baixes seran emeses pel Servei Públic de Salut (SPS) segons els diagnòstics establerts per l'INSS.

Des de quan i qui l'abona:

A càrrec de la Seguretat Social, a través de l'INSS o la Mútua que sigui responsable de la cobertura per Contingències Comunes, des del primer dia de baixa mèdica.

*En l'actualitat, els primers 3 dies de baixa laboral (excepte en casos establerts pel conveni col·lectiu d'aplicació) són a compte de la persona treballadora. Per tant, això es considera una situació especial d'IT, ja que està coberta des del 1r dia de la baixa.

Quantia:

Del 1r dia fins al dia 20 s'aplicarà el 60% de la Base Reguladora. A partir del dia 21 d'ara endavant es cobrarà el 75% de la Base Reguladora.

*No es requereix carència.

IT en cas d'interrupció de l'embaràs, sigui voluntària o no

En cas que es produeixi una interrupció tant voluntària com involuntària de l'embaràs. La situació IT es mantindrà mentre la treballadora estigui rebent assistència per l'SPS i estigui impedida per exercir la seva feina.

Des de quan i qui l'abona:

A càrrec de la Seguretat Social, a través de l'INSS o la Mútua que sigui responsable de la cobertura per Contingències Comunes, des de l'endemà de la baixa mèdica. El pagament del salari corresponent al 1r dia de baixa que anirà a càrrec de l'empresa íntegrament.

Quantia:

1er dia de baixa serà a càrrec de l'empresa íntegrament. Del 2n dia fins al dia 20 s'aplicarà el 60% de la base reguladora. A partir del dia 21 d'ara endavant es cobrarà el 75% de la Base Reguladora.

*No es requereix carència.

IT a partir de la setmana 39 de gestació fins al part

En cas que l'estat d'embaràs d'una dona treballadora a partir del 1r dia de la setmana 39 de gestació es considera una situació especial d'IT per Contingències Comunes.

Des de quan i qui l'abona:

A càrrec de la Seguretat Social, a través de l'INSS o la Mútua que sigui responsable de la cobertura per Contingències Comunes, des de l'endemà de la baixa mèdica fins a la data del part.

*llevat que la treballadora hagi iniciat anteriorment una situació de risc durant l'embaràs, supòsit en el qual romandrà percebent la prestació corresponent a aquesta situació mentre aquesta s'hagi de mantenir.

Cuantía:

1er día de baja será a cargo de la empresa íntegramente. Del 2º día hasta el día 20 se aplicará el 60% de la Base Reguladora. A partir del día 21 en adelante se cobrará el 75% de la Base Reguladora.

*Se exige la misma carencia que para acceder a la prestación de nacimiento y cuidado del menor (art.178.1 LGSS).