Skip to main content

Incapacitat temporal per compte d'altri per accident de treball o malaltia professional

Què és?

La incapacitat temporal per contingències professionals és la situació en què es troba una persona treballadora que està impedida temporalment per exercir la seva feina i necessita assistència sanitària.

Pot ser derivada d'accident de treball, entès aquest com qualsevol lesió que pateix la persona treballadora com a conseqüència del treball que realitza, o per malaltia professional, que és la contreta a conseqüència del treball executat a les activitats especificades com a causants d'aquesta al quadre de malalties professionals aprovat pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, que pots consultar aquí, i que està provocada per l'acció dels elements o substàncies que en aquest quadre s'especifiquen per a cada malaltia professional.

Beneficiaris

Qualsevol treballador que hagi patit un accident laboral o pateixi una malaltia professional.

Quantia

A partir de l'endemà de la baixa, el subsidi és del 75 % de la base reguladora.

Durada

Tindrà una durada màxima de 12 mesos prorrogables per 6 més, quan s'estimi que durant aquests, l'accidentat pugui recuperar-se al 100% i ser donat d'alta mèdica.

Si transcorregut aquest termini màxim de 18 mesos no s'ha produït la curació, s'ha d'examinar, en un termini màxim de 3 mesos, l'estat de l'incapacitat a efectes de qualificar-lo com a incapacitat permanent.