Skip to main content

Compensació de despeses de transport

Què és?

Compensació econòmica per les despeses de transport que es puguin originar com a conseqüència de les compareixences exigides per la mútua per a la realització d'exàmens o valoracions mèdiques en els processos derivats de contingències tant professionals com comuns.

Beneficiaris

Mitjançant l'Ordre TIN/971/2009, de 16 d'abril (publicada al BOE el 21 d'abril de 2009), es reconeix el dret de les persones treballadores a ser compensades per les despeses de transport que es puguin originar com a conseqüència de les compareixences exigides per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social per a la realització d'exàmens o valoracions mèdiques, en els processos derivats de contingències, tant professionals com comunes.

Requisitis

  • Haver rebut assistència sanitària derivada d'accidents de treball i de malalties professionals i que es traslladi per rebre atenció sanitària.
  • Haver rebut assistència sanitària derivada de malaltia comuna i que es traslladi únicament i exclusivament a consulta mèdica i amb la citació prèvia per part de La Mutua.

Quantia

Persones que resideixin a la mateixa localitat on es presta l'assistència sanitària: Tenen dret a l'abonament de la compensació per desplaçament en mitjans de transport col•lectius (mai vehicle particular), i només s'abonarà un taxi quan ho prescrigui el facultatiu per raons mèdiques, perquè no hi ha cap altre mitjà de transport o quan el mitjà de transport disponible no s'ajusti a la data i hora de la cita.

Persones que no resideixin a la mateixa localitat on es presta l'assistència sanitària: Tenen dret a l'abonament de la compensació per desplaçament en mitjans de transport col•lectius, i només s'abonarà un taxi quan ho prescrigui el facultatiu per raons mèdiques, perquè no hi ha cap altre mitjà de transport o quan el mitjà de transport disponible no s'ajusti a la data i hora de la cita. També poden optar per la utilització del vehicle particular.

Normativa

Ordre TIN/971/2009, de 16 d'abril (publicada al BOE el 21 d'abril de 2009).