Skip to main content

Incapacitat temporal per compte propi per contingència comuna

Què és?

La incapacitat temporal es refereix a quan una persona no pot treballar durant un temps limitat. Es considera que la incapacitat és per accident de treball quan la lesió que incapacita la persona treballadora es deu a un accident ocasionat o relacionat amb el treball. I es considera que és per malaltia professional quan està provocada per l'acció dels elements o substàncies utilitzats en el desenvolupament de l'activitat laboral. Les malalties professionals només són aquelles que estan reconegudes pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, les quals pots consultar aquí

Beneficiaris

Qualsevol treballador que estigui donat d'alta a la Seguretat Social al règim d'autònoms que pateixi una malaltia comuna o un accident no laboral.

La contractació d'aquesta contingència amb una Mútua d'Accidents té caràcter obligatori des de l'1 de gener del 2008 (Llei 20/2007 d'11 de juliol, de l'Estatut del Treballador Autònom).

Requisits

  • Estar donat d'alta al Règim d'Autònoms al moment de la baixa mèdica
  • Estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social
  • Tenir cotitzats 180 dies en els darrers 5 anys anteriors a la data de baixa mèdica

 

Quantia

  • Entre els dies 1 i 3 de baixa, no hi ha subsidi
  • Entre els dies 4 i 20 de baixa, el subsidi serà del 60% de la base reguladora
  • A partir del dia 21 de baixa, el subsidi serà del 75% de la base reguladora

Durada

Té una durada màxima de 12 mesos prorrogables per 6 més, quan s'estimi que durant aquests la persona accidentada es pot recuperar al 100 % i obtenir l'alta mèdica.

Si, transcorregut aquest termini màxim de 18 mesos, no s'ha produït la cura, s'ha d'examinar l'estat de la persona incapacitada, en un termini màxim de 3 mesos, a efectes de qualificar la incapacitat com a permanent.

Novetats

Després de l'aprovació de la Llei Orgànica 1/2023, 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica de 2/2010, de 3 de març, a partir de l'1 de juny la prestació per incapacitat temporal per contingència comuna, amplia les situacions en què es podrà percebre, en relació amb la salut sexual i reproductiva i amb la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquestes noves situacions són baixa per menstruació incapacitant secundària, baixa per interrupció voluntària o involuntària de l'embaràs i baixa a la setmana 39 de l'embaràs.

IT en cas de menstruació incapacitant secundària

Situació de menstruació incapacitant secundària (o dismenorrea secundària) que van associades a patologies que ja estiguessin prèviament diagnosticades. Les baixes seran emeses pel Servei Públic de Salut (SPS) segons els diagnòstics establerts per l'INSS.

Des de quan i qui l'abona:

A càrrec de la Seguretat Social, a través de l'INSS o la Mútua que sigui responsable de la cobertura per Contingències Comunes, des del primer dia de baixa mèdica.

*En l'actualitat, els primers 3 dies de baixa laboral (excepte en casos establerts pel conveni col·lectiu d'aplicació) són a compte de la persona treballadora. Per tant, això es considera una situació especial d'IT, ja que està coberta des del 1r dia de la baixa.

Quantia:

Del 1r dia fins al dia 20 s'aplicarà el 60% de la Base Reguladora. A partir del dia 21 d'ara endavant es cobrarà el 75% de la Base Reguladora.

*No es requereix carència.

IT en cas d'interrupció de l'embaràs, sigui voluntària o no

En cas que es produeixi una interrupció tant voluntària com involuntària de l'embaràs. La situació IT es mantindrà mentre la treballadora estigui rebent assistència per l'SPS i estigui impedida per exercir la seva feina.

Des de quan i qui l'abona:

A càrrec de la Seguretat Social, a través de l'INSS o la Mútua que sigui responsable de la cobertura per Contingències Comunes, des de l'endemà de la baixa mèdica. El pagament del salari corresponent al 1r dia de baixa que anirà a càrrec de l'empresa íntegrament.

Quantia:

1er dia de baixa serà a càrrec de l'empresa íntegrament. Del 2n dia fins al dia 20 s'aplicarà el 60% de la base reguladora. A partir del dia 21 d'ara endavant es cobrarà el 75% de la Base Reguladora.

*No es requereix carència.

IT a partir de la setmana 39 de gestació fins al part

En cas que l'estat d'embaràs d'una dona treballadora a partir del 1r dia de la setmana 39 de gestació es considera una situació especial d'IT per Contingències Comunes.

Des de quan i qui l'abona:

A càrrec de la Seguretat Social, a través de l'INSS o la Mútua que sigui responsable de la cobertura per Contingències Comunes, des de l'endemà de la baixa mèdica fins a la data del part.

*llevat que la treballadora hagi iniciat anteriorment una situació de risc durant l'embaràs, supòsit en el qual romandrà percebent la prestació corresponent a aquesta situació mentre aquesta s'hagi de mantenir.

Cuantía:

1er día de baja será a cargo de la empresa íntegramente. Del 2º día hasta el día 20 se aplicará el 60% de la Base Reguladora. A partir del día 21 en adelante se cobrará el 75% de la Base Reguladora.

*Se exige la misma carencia que para acceder a la prestación de nacimiento y cuidado del menor (art.178.1 LGSS).