Skip to main content

Incapacitat temporal per compte propi per contingència comuna

Què és?

La incapacitat temporal es refereix a quan una persona no pot treballar durant un temps limitat. Es considera que la incapacitat és per accident de treball quan la lesió que incapacita la persona treballadora es deu a un accident ocasionat o relacionat amb el treball. I es considera que és per malaltia professional quan està provocada per l'acció dels elements o substàncies utilitzats en el desenvolupament de l'activitat laboral. Les malalties professionals només són aquelles que estan reconegudes pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, les quals pots consultar aquí

Beneficiaris

Qualsevol treballador que estigui donat d'alta a la Seguretat Social al règim d'autònoms que pateixi una malaltia comuna o un accident no laboral.

La contractació d'aquesta contingència amb una Mútua d'Accidents té caràcter obligatori des de l'1 de gener del 2008 (Llei 20/2007 d'11 de juliol, de l'Estatut del Treballador Autònom).

Requisits

  • Estar donat d'alta al Règim d'Autònoms al moment de la baixa mèdica
  • Estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social
  • Tenir cotitzats 180 dies en els darrers 5 anys anteriors a la data de baixa mèdica

 

Quantia

  • Entre els dies 1 i 3 de baixa, no hi ha subsidi
  • Entre els dies 4 i 20 de baixa, el subsidi serà del 60% de la base reguladora
  • A partir del dia 21 de baixa, el subsidi serà del 75% de la base reguladora

Durada

Té una durada màxima de 12 mesos prorrogables per 6 més, quan s'estimi que durant aquests la persona accidentada es pot recuperar al 100 % i obtenir l'alta mèdica.

Si, transcorregut aquest termini màxim de 18 mesos, no s'ha produït la cura, s'ha d'examinar l'estat de la persona incapacitada, en un termini màxim de 3 mesos, a efectes de qualificar la incapacitat com a permanent.

×

Canvis legislatius en la gestió i control dels processos per IT

clica aquí per a més informació
Canvis legislatius en la gestió i control dels processos per IT