Skip to main content

Òrgans de govern i participació

Els membres d'aquests òrgans no perceben cap retribució per la seva gestió, llevat de la dieta en concepte de compensació de despeses per l'assistència a les reunions, regulades en el cas de la Junta Directiva i la Comissió de Prestacions Complementàries, per l'Ordre TIN/246 /2010, de 4 de febrer, l'any 2023 podran rebre les compensacions següents per la seva assistència a cada reunió dels òrgans indicats:
 • Junta Directiva: 591,41€.
 • Comissió de Prestacions Especials: 464,50€.
 • Comissió de Control i Seguiment: 500,66€.

Junta general

Junta directiva (Art. 33 Reg. gral. col•laboració sobre les mútues d'AT i EP)

La Junta General és l'òrgan de govern superior de l'entitat i està integrada per tot el col•lectiu de persones associades, si bé només tenen dret de vot aquelles que estan al corrent en el compliment de les seves obligacions socials.

La Junta General és l'òrgan competent per conèixer aquells assumptes que li atribueixin els estatuts.

Junta directiva

Junta Directiva (Art. 34 Reg. Gral. col•laboració sobre les mútues d'AT i EP)

La Junta Directiva, sense perjudici del que disposa l'art. 35.1, s'encarrega del govern directe i immediat de l'entitat, i li correspon la convocatòria de la Junta General i l'execució dels acords adoptats per aquesta, així com les altres funcions que s'estableixin als estatuts, entre les quals s'inclou l'exigència de responsabilitat al director gerent, en els supòsits prevists a l'art. 35.5. Li corresponen també les facultats de representació de La Mutua.

La Junta Directiva es composa del nombre de persones associades que s'assenyali als estatuts, sense que en cap cas pugui ser superior a vint membres, i n'ha de formar part la persona representant de les persones treballadores a què es refereix l'art. 33.2

 

President
Luis Miguel García Rodríguez (Nestlé España, S.A.) *

Vicepresident 1r:
Jesús García Lostal (E. Lostal y Cía., S.A.) *

Vicepresident 2n:
Modesto Piñeiro Garcia-Lago (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria)

Secretari: Luis Hervella Valencia (Solvay Química, S.L.) *

Vicesecretari:
Pedro Jesús García Carmona (Centro de Estudios de la Administración Regional) *

Tresorer:
 

Vocal:
Jose María Roncal Berruezo (Armando Álvarez, S.A.)

Vocal:
Vicente Garrido Capa (Lingotes Especiales, S.A.)

Vocal:
Roberto Garcia-Borbolla Palazuelos(Serv. Alarmas controladas por Ordenador,S.A. – SALCOSA)

Vocal:
Celia Gómez González (Servicio Cántabro de Salud)

Vocal:
Juan Miguel Martínez Gabaldón (Vértice de Innovación y Desarrollo de Alimentos, SAU)

Vocal:
Cristina García Brunet (Freixenet, S.A.)

Vocal:
Silvia Migoya San Emeterio (Textil Santanderina S.A.)

Vocal:
Silvia Victoria de la Loma Rodriguez (Santander Factoring y Confirming, S.A.EFC.)

Vocal:
Noemi Puy Eguizábal (SERVIAIDE S.A.)

Vocal:
Olga Dasgoas Rodríguez (FAED Mecanizados de precisión, S.L.)

Vocal:
Teresa iglesias Martínez (Maflow Spain Automotive, S.l.)

Vocal:
Luis Hervella Valencia (Solvay Química, S.L.)

Vocal:
Mónica Vidal Aguiló (Noel Alimentaria, S.A.U.)

Vocal: 

Patricia Oreña Viadero (Representante de los Trabajadores Autónomos Adheridos)

Vocal: 

Carlos González Gómez (Autoridad Portuaria de Santander)

Vocal:

Enrique Gomez Navarro (Sociedad Anónima Mirat)

Representant dels treballadors i les treballadores
Pedro Luis Pérez Lahidalga

Director gerent:
Alberto Martínez Lebeña

* Membres de la Comissió d'Auditoria i Compliment

Comissió de Control i Seguiment

Comissió de Control i Seguiment (art. 37 Reg. gral. col•laboració sobre les mútues d'AT i EP)

La participació institucional en el control i el seguiment de cadascuna de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social es porta a terme a través de la Comissió de Control i Seguiment.

Del nombre de membres de cada comissió, la meitat correspon a la representació de les persones treballadores protegides per La Mutua, a través de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit territorial d'actuació de l'entitat, i l'altra meitat correspon a la representació de les persones empresàries associades a aquella, elegides a través de les organitzacions empresarials de més representativitat.

 

Per part de les persones empresàries

 • Luis Miguel García Rodríguez (president de l'entitat)
 • Patricia Arteaga Rojo
 • Enrique Conde Tolosa
 • Maria Codesal Villota
 • Javier Palomera del Barrio
 • Antonio Tornadó Quibus

Per part de la representació de les persones treballadores:

 • Laura Lombilla Paul (CCOO)
 • Mª Pilar Santamaría García (UGT)
 • María de la Torre Fernández (UGT)
 • Julio Ibáñez Gómez (UGT)

Comissió de Prestacions Complementàries

Comissió de Prestacions Complementàries (art. 67 Reg. gral. col•laboració sobre les mútues d'AT i EP)

Aquesta Comissió s'encarrega de la concessió dels beneficis d'assistència social que hagin de ser satisfets per La Mutua amb càrrec als crèdits pressupostaris de cada exercici.

L'assistència social consisteix en la concessió dels serveis i auxilis econòmics que, en atenció a estats i situacions concrets de necessitat, es considerin necessaris.

Les prestacions d'assistència social, de caràcter potestatiu, clarament diferenciat de les prestacions reglamentàries, es poden concedir a les persones treballadores al servei de les persones empresàries associades i als seus causahavents que, havent patit un accident de treball o estant afectades per malalties professionals, es trobin en aquests estats o situacions de necessitat.

La Comissió està constituïda pel nombre de membres establert als estatuts, dels quals la meitat correspon a la representació de les persones treballadores empleades per les empreses associades, i l'altra meitat a la representació de les persones empresàries associades, designades per la Junta Directiva.

 

Per part de les persones empresàries

 • Fernando García Pérez
 • Carmen Fonfría Calvo
 • Elena Gurbindo Mediavilla

Per part de la representació de les persones treballadores:

 • Ana Cecilia Rodríguez García (CCOO)
 • Gustavo Angulo Maestro (CCOO)
 • Juan Carlos Torre Landaluce

Junta Consultiva Territorial de Catalunya

Com a resposta a les inquietuds expressades per les nostres empreses mutualistes de la zona de Catalunya, el 2003 es va crear aquest òrgan de representació, que té com a objecte fomentar la participació de les persones empresàries associades. A més, serveix de canal d'informació de les diverses activitats de La Mutua.

 

 • Luis Miguel García Rodríguez (NESTLÉ ESPAÑA)
 • Jordi Solé Fornells (MOMBAKE)
 • Francisco Herrero Martín (FREIXENET)
 • Alfonso Ramírez Valencia (EDITORIAL PLANETA)
 • Esteve Oller Huix (GALLINA BLANCA)
 • Luis Ortiga Giménez (INNOVYN)
 • Manel Montero Andrade (TRETY)
 • Mateus Torres Tormo (ZURICH INSURANCE)
 • Mónica Vidal Aguiló (NOEL ALIMENTARIA)