Skip to main content

Director gerent

El director gerent de Mutua Montañesa és el màxim responsable de l'empresa. Actualment aquest lloc està exercit per Alberto Martínez, que té funcions executives i de gestió.

 

Trajectòria professional d'Alberto Martínez Lebeña

Director gerent de Mutua Montañesa des de l'1 de setembre de 2021.

Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat de Cantàbria i MBA per l'Escola Europea de Negocis (ESEUNE) de Bilbao.

La seva experiència professional de 23 anys l'ha desenvolupat en 3 multinacionals com Accenture, Ericson i Siemens, treballant en diferents mercats i projectes, i amb grans competències quant a anàlisi estratègica, gestió d'equips i innovació.

Com a director gerent de Mutua Montañesa, s'ocupa de la definició i execució del pla estratègic i de la coordinació de les àrees operatives, a més de les relacions institucionals.

 

Retribucions anuals

En compliment de l'article 8.1 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a continuació s'exposen les retribucions de l'exercici 2022, de conformitat amb el que preveu l'article 88 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en relació amb el règim jurídic de les mútues col•laboradores amb la Seguretat Social i amb l'Ordre de 2 de gener de 2015, per la qual s'aprova la classificació de les mútues.

Director gerent. Retribució (€)

Retribució bàsica 60.221,88
Complement de lloc 36.133,20
Complement variable 24.088,92
Total 120.444,00