Organigrama i òrgans de govern i participació


Organigrama

ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ

DIRECTOR GERENTRafael Fonseca

COORDINACIÓ Direcció GeneralAna I. Manso
ASSESSORIA JURÍDICA SECRETARIA GENERAL COMPLIMENTJose M. Fernández
CONTRACTACIÓ PÚBLICAMaría Casar
AUDITORIA GESTIÓ RISCOSVictor Cagigal

 • DELEGACIONS TERRITORIALS
 • D.T. NortCarlos Ruiz
 • D.T. Castella i Lleó, Extremadura i AstúriesJesús P. Diéguez
 • D.T. CentreAna Noguer
 • D.T. EstJoseba Corbera
 • prestacions sanitàriesJavier Pérez de la Torre
 • Hospital Mutua MontañesaJavier Pérez de la Torre
 • Xarxa AssistencialJavier Pérez de la Torre
 • Desenvolu-pament Gestió sanitàriaLuis Mª Truán
 • prestacions econòmiquesMaría Moreira
 • assistència TècnicaMaría Moreira
 • Gestió IT.CC.Sixto Marabini
 • PREVENCIÓ CÀRREC QUOTESJose R. de Diego
 • GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIARubén Gallego
 • AdministracióRubén Gallego
 • ComptabilitatRubén Gallego
 • gestió PressupostàriaRubén Gallego
 • anàlisi FinanceraRubén Gallego

ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ

Junta General, Junta Directiva, Comissió de Control i Seguiment, Comissió de Prestacions Especials i Junta Consultiva Territorial de Catalunya, constitueixen els òrgans de Govern i Participació de Mutua Montañesa.

Si vols saber més sobre les seves funcions i la seva composició, clica en aquest enllaç.

DIRECTOR GERENT

El director gerent de Mutua Montañesa és el màxim responsable de l’empresa. En l’actualitat aquest lloc està ocupat per Rafael Fonseca , qui té funcions executives i de gestió.

Trajectòria Professional Rafael Fonseca Galán

Director Gerent de Mútua Montañesa des de 2007, anteriorment ha desenvolupat una àmplia carrera professional al BBVA, on va formar part del seu equip d’alta direcció.

Enginyer Industrial Superior per la ESII de Bilbao, PDG per IESE-Universitat de Navarra i Graduat en Direcció d’Empresa per INSIDE-Universitat de Deusto.

La seva experiència professional en el sector de serveis financers abasta des de l’anàlisi de riscos a la direcció comercial i de màrqueting, així com la direcció general d’Unitat de Negoci.

Com a Director Gerent de Mútua Montañesa s’ocupa de la definició i execució del seu Pla Estratègic i la coordinació de les seves Àrees Operatives, a més de les relacions Institucionals

Retribucions anuals

A continuació s’exposen les retribucions de l’exercici 2018, de conformitat amb el que preveu l’article 88 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb el règim jurídic de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i amb l’Ordre de 2 de gener de 2015, per la qual s’aprova la classificació de les mútues, donant compliment a l’article 8.1 f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Director Gerent Retribució (€)
Retribució bàsica 57.017,28
Complement de lloc 34.210,32
Complement variable 22.806,90
total 114.034,50

Per a l’exercici 2019 continuen sent aplicables les mateixes quanties, fins a l’aplicació de l’increment salarial previst en el R.D.-Llei 24/2018, de 21 de desembre.

DIRECCIÓ RR.HH

Responsable de las relacions laborals a més de representar a Mutua Montañesa davant els organismes laborals. Entre les seves funcions hi ha la selecció, formació i desenvolupament del personal, promoure la comunicació interna i el clima laboral idoni, intentant, mitjançant l’oportuna informació i comunicació, l’ integració del personal en l’assoliment dels objectius de Mutua Montañesa. Actualment està dirigit per Víctor Pulito.

SCRETARI GENERAL

La funció de la Secretaria General es establir i mantenir relacions amb l’Administració. Així com amb la Junta Directiva. Javier Gómez Oviedo n’és l’actual Secretari General.

ASSESSORIA JURÍDICA

La funció de la Secretaria General es establir i mantenir relacions amb l’Administració. Així com amb la Junta Directiva. Javier Gómez Oviedo n’és l’actual Secretari General.

AUDITORIA INTERNA

Dirigida per Víctor Cagigal, es responsable del seguiment intern dels procediments de gestió d’acord amb el Marc Normatiu que la nostra activitat de col·laboració amb l’Administració ens exigeix.

DIRECCIO D’OPERACIONS

La Sots direcció General d’Operacions, sota la tutela de Francisco Cimadevilla, enquadra els subdepartaments d’Administració, Comptabilitat, Gestió Pressupostaria, Compres i gestió de la despesa i Control de Gestió. Dona suport, controla i administra les operacions de les àrees operatives.

DIRECCIÓ D’ORGANITZACIÓ I SS. II.

La direcció d’Organització i Sistemes d’informació, és responsable de la definició, implantació i millora contínua dels nostres processos de gestió, sota el criteri de l’eficiència organitzativa i eficàcia dels processos, en la resposta als nostres mutualistes. Identifica i desenvolupa les eines de gestió de la informació necessàries que suporten la nostra gestió i garanteixen el control dels nostres processos interns. Està dirigida per Marta Romero.

DIRECCIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

La Direcció d’Assistència Sanitària és la responsable de les prestacions de caràcter sanitari i de la gestió dels processos d’incapacitat temporal a través de la xarxa pròpia i concertada de centres assistencials. Està dirigida pel Dr. Luis Mª Truan.

DIRECCIÓ DE PRESTACIONS

Tal com diu l’enunciat, es la responsable de gestionar globalment les prestacions derivades de les contingències professionals (Incapacitat Temporal, Invalidesa, Mort i Supervivència) i de les contingències per malaltia comuna (Incapacitat Temporal), així com de totes aquelles noves prestacions, vinculades o no , amb les anteriors, la gestió de les qual s’atorga a les Mútues. N’és responsable José M. Fernández.

DIRECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT DE GESTIÓ

La direcció de Desenvolupament de Gestió, identifica i dóna resposta a les necessitats dels nostres mutualistes. Defineix i desenvolupa eines i models de gestió que assegurin la nostra qualitat de servei i els nous canals de comunicació. Coordina la definició de la imatge corporativa. Està dirigida per Zulima Miravalles.

DELEGACIONS TERRITORIALS

Mutua Montañesa dona cobertura a tot el territori nacional. Por tal d’oferir una millor qualitat de servei al nostres mutualistes ens dividim en Delegacions Territorials les quals dirigeixen i coordinen les activitats de les delegacions del seu àmbit.

 • D.T.Centre-Sud
 • D.T. Est
 • D.T.Extremadura
 • D.T. Nort
 • D.T. Sudr-Est