Skip to main content

Artículo 2.Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a persones treballadores afectades per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de resolució de l'autoritat competent (PECANE 1.5)

Què és

La prestació extraordinària de cessament d'activitat per a les persones treballadores autònomes afectades per una suspensió temporal de tota l'activitat com a conseqüència de resolució de l'autoritat competent, derivada del Reial decret llei 2/2022, article 2, s'ha creat amb la finalitat d'ajudar les persones treballadores autònomes a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Beneficiaris

Destinada a les persones treballadores autònomes que es vegin obligades a suspendre totes les activitats, com a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de la COVID-19.

Requisits

Estar al corrent dels pagaments i de les obligacions de la Seguretat Social. Si en la data de la suspensió de l'activitat no es compleix aquest requisit, l'òrgan gestor ha de convidar al pagament a la persona treballadora autònoma perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingressi les quotes degudes.

Quantia

 • El 70 % de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada.
 • El 40 % de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada quan convisquin persones unides per vincle familiar fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària.

Durada

Des del dia que sigui efectiva l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat adoptada per l'autoritat competent o des de l'1 de març del 2022 quan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data.

La durada màxima serà de 4 mesos, finalitzant el dret a aquesta l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de juny de 2022, si aquesta última data fos anterior.

Cal tenir en compte

 • El reconeixement de la prestació s'ha de sol·licitar dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de la resolució de tancament d'activitat, o abans del 21 de març quan la suspensió d'activitat s'hagi acordat abans de l'1 de març i no s'estigués percebent la prestació extraordinària que preveu l'article 9 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre.
 • En cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador autònom queda exempt de l'obligació de cotitzar des del dia que tingui dret a percebre la prestació.
 • Durant el temps que l'activitat estigui suspesa, s'ha de mantenir l'alta al règim especial corresponent.
 • Durant el període en què es percebi la prestació, la persona treballadora autònoma està exonerat de l'obligació de cotitzar.
 • L'exoneració de l'ingrés de les quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament d'activitat o des de l'1 de marçde 2022 cquan es mantingui la suspensió d'activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data, fins a l'últim dia del mes següent al que s'aixequi aquesta mesura, o fins el 30 de juny de 2022, si aquesta darrera data és anterior.
 • El període durant el qual la persona treballadora autònoma estigui exempta de l'obligació de cotitzar s'entén com a cotitzat i les cotitzacions corresponents les assumeixen les mútues.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d'aquesta prestació extraordinària és, en tot cas, l'establerta en el moment d'inici d'aquesta prestació.
 • El temps de percepció de la prestació no redueix els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur
 • El reconeixement és provisional i està supeditat a revisió per part de les mútues, un cop finalitzada la mesura de tancament de l'activitat
 • Para poder admitir a trámite una solicitud, el interesado deberá aportar una declaración jurada de los ingresos que percibe, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, así como una autorización a la Administración de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras para recabar de la administración tributaria los datos tributarios correspondientes necesarios para la revisión de los requisitos de acceso a la prestación.

Incompatibilitats

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'una feina per compte d'altri, llevat que els ingressos del treball per compte d'altri siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del salari mínim interprofessional.
 • Amb l'exercici d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció de la Seguretat Social, llevat d'aquella que la persona beneficiària ja percebi perquè és compatible amb l'exercici de l'activitat que desenvolupava.
 • Amb els ajuts per paralització de la flota que puguin percebre les persones treballadores autònomes del règim especial de treballadors del mar.

Vull presentar una sol•licitud de la prestació

Ja pots fer la sol•licitud de forma còmoda i segura. Per fer-ho, posem a la teva disposició els canals següents:

 • La meva Mutua, si ets una persona treballadora autònoma, , i vols gestionar les prestacions directament. Si ja tens accés, fes clic aquí per accedir-hi. Si encara no tens accés, pots sol•licitar-lo anant presencialment a una de les nostres delegacions o bé sol•licitant l'alta a distància fent clic aquí. Rebràs un SMS per verificar la teva identitat: segueix els passos per rebre les claus i disposar de tots els avantatges del portal.
 • Web privada si ets una assessoria. Si ja tens accés, fes clic aquí per accedir-hi. Si encara no tens accés, sol•licita'l fent clic aquí. Tindràs tota la informació sobre els teus autònoms de manera ordenada, accessible i actualitzada.

Si consideres que compleixes els requisits per accedir a aquesta prestació, els passos que has de seguir són els següents:

 1. Prepara i emplena la documentació necessària que trobaràs a la secció Documents.
 2. Accedeix a la teva àrea privada i presenta la teva sol•licitud. Tot organitzat, actualitzat i disponible, per fer-t'ho més fàcil.

Si tens qualsevol consulta, estem a la teva disposició a contacta@mutuamontanesa.es

Vull presentar una sol•licitud de renúncia

Prepara i emplena la sol•licitud de Renúncia que trobaràs a la secció Documents.